..:: یو پی اس | یو پی اس تبریز ::.. یو پی اس | یو پی اس تبریز | فروش یو پی اس در تبریز | فروش یو پی اس در اردبیل | فروش یو پی اس در زنجان | یوپی اس | فروش یو پی اس در ارومیه http://tabriz-ups.mihanblog.com 2017-04-24T19:12:59+01:00 text/html 2017-04-24T07:04:17+01:00 tabriz-ups.mihanblog.com یو پی اس یوپی اس یو پی اس برای دی وی آر http://tabriz-ups.mihanblog.com/post/120 <h2 style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: 1; vertical-align: baseline; color: rgb(24, 24, 24); font-family: IRANSans, &quot;Times New Roman&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51);"><a href="http://upsonline.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none; outline: 0px; transition: color 300ms, background-color 300ms, opacity 300ms;">یو پی اس</a>&nbsp;برای دی وی آر</span></h2><p style="margin: 0px 2px 4px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: medium; line-height: inherit; font-family: tahoma, tahoma, tahoma; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51);">یو پی اس برای دی وی آر دستگاه های دی وی آر یک بورد ارتبازی کنترلی ۴،۶،۸ و ۱۲ کاناله برای&nbsp;<a href="http://cctvha.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none; outline: 0px; transition: color 300ms, background-color 300ms, opacity 300ms;">دوربین های مدار بسته</a>&nbsp;می باشند که امروزه کاربرد وسیعی در نصب و اجرای&nbsp; سیستمهای امنیتی چند کاناله ترکیبی دارند.</span></p><p style="margin: 0px 2px 4px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: medium; line-height: inherit; font-family: tahoma, tahoma, tahoma; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51);">دی وی آر قلب یک سیستم&nbsp;<a href="http://cctvha.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none; outline: 0px; transition: color 300ms, background-color 300ms, opacity 300ms;">دوربین مدار بسته</a>&nbsp;و دوربینها چشمهای آن می باشند.<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(255, 255, 255);">یو پی اس برای دی وی آر</span></span></p><p style="margin: 0px 2px 4px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: medium; line-height: inherit; font-family: tahoma, tahoma, tahoma; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51);">بالاترین امنیت در سیستم مدار بسته هنگامی ایجاد می شود که هسته دی وی آر اولا بطور کامل بارگزاری شده باشد و همه پورتهای ارتباطی آن شامل کنترل ریموت ، دستگاه ذخیره تصاویر و کنترل و مانیتورینگ داخلی در حال کار باشند و هم اینکه سیستم دی وی آر دارای حداکثر ایمنی باشد.</span></p><p style="margin: 0px 2px 4px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: medium; line-height: inherit; font-family: tahoma, tahoma, tahoma; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51);">برق دستگاه دی وی آر باید بطور ۲۴ ساعته تامین باشد و بهمین دلیل سیستم یو پی اس برای دی وی آر بسیار حیاتی است.</span></p><p style="margin: 0px 2px 4px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: medium; line-height: inherit; font-family: tahoma, tahoma, tahoma; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51);">برق مصرفی دی وی آر برق مستقیم ۱۲ تا&nbsp; ۴۸ ولت است که توسط یک سیستم یو پی اس به آسانی برای مدت ۲ تا ۸ ساعت تامین میشود. برای موارد امنیتی بهتر است از سیستم با ذخیره بیش از ۲ ساعت و ترجیحا بیش از ۴ ساعت استفاده شود که دارای قابلیت ارسال اطلاعات مانیتورینگ و ولتاژ و جریان به مدیریت و بخش امنیتی شرکت یا سازمان باشد.</span></p><p style="margin: 0px 2px 4px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: medium; line-height: inherit; font-family: tahoma, tahoma, tahoma; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51);">حداقل توان که برای&nbsp;<a href="http://upsonline.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none; outline: 0px; transition: color 300ms, background-color 300ms, opacity 300ms;">یو پی اس</a>&nbsp;دی وی آر توصیه میشود ۲۰۰۰ ولت آمپر است.</span></p><p style="margin: 0px 2px 4px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: medium; line-height: inherit; font-family: tahoma, tahoma, tahoma; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51);">سیستمهای&nbsp;<a href="http://upsonline.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none; outline: 0px; transition: color 300ms, background-color 300ms, opacity 300ms;">یو پی اس</a>&nbsp;در خانه ها نیز برای مانیتورینگ دایم مجموعه دوربینهای امنیتی مجهز&nbsp; به دی وی آر استفاده میشود. در مصارف خانگی معمولا از دی وی آر چهار کاناله استفاده میشود.</span></p><p style="margin: 0px 2px 4px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: medium; line-height: inherit; font-family: tahoma, tahoma, tahoma; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51);">از&nbsp;<a href="http://upsonline.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none; outline: 0px; transition: color 300ms, background-color 300ms, opacity 300ms;">یو پی اس</a>&nbsp;دی وی آر نمیتوا برای صارف دیگر وسایل برقی خانه استفاده کرد زیرا یو پی اس&nbsp; دی وی آر فاقد اینورتر مستقیم به متناوب است و اصولا برای دی وی آر نیازی به آن نیست.</span></p><h3 style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: 1; vertical-align: baseline; color: rgb(24, 24, 24); font-family: IRANSans, &quot;Times New Roman&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(255, 255, 255);">یو پی اس برای دی وی آر</span></h3><h3 style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: 1; vertical-align: baseline; color: rgb(24, 24, 24); font-family: IRANSans, &quot;Times New Roman&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51);">کاربرد یو پی اس برای دی وی آر</span></h3><p style="margin: 0px 2px 4px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: medium; line-height: inherit; font-family: tahoma, tahoma, tahoma; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51);">کاربرد یو پی اس برای دی وی آر می تواند برای ۲ عدد دی وی آر باشد که این حالت برای درجات امنیتی بالاتر بکار میرود. سیستمهای دی وی آر سازمانی معمولا&nbsp; حداقل ۱۲ کاناله می باشند و از برق شهر و یو پی اس برای کار مداوم و ۲۴ ساعته آن استفاده میشود.</span></p><p style="margin: 0px 2px 4px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: medium; line-height: inherit; font-family: tahoma, tahoma, tahoma; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51);">در صورتی که دی وی آر مجهز به یکسو کننده باشد میتوان&nbsp;<a href="http://upsonline.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none; outline: 0px; transition: color 300ms, background-color 300ms, opacity 300ms;">یو پی اس</a>&nbsp;را نیز به یک اینورتر مستقیم به متناوب مجهز کرد. &nbsp;جریان مورد نیاز دی وی آر ۱۲ تا ۶۵ آمپر ساعت است که از&nbsp; ۲ تا ۴ عدد باتری در یک دستگاه یو پی اس تامین میشود و تا ۸ ساعت قابلیت ذخیره برق برای دی وی آر&nbsp; را دارند.</span></p><p style="margin: 0px 2px 4px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: medium; line-height: inherit; font-family: tahoma, tahoma, tahoma; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51);">انواع متداول&nbsp;<a href="http://upsonline.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none; outline: 0px; transition: color 300ms, background-color 300ms, opacity 300ms;">یو پی اس</a>&nbsp;برای دی وی آر توان ۱۰۰۰ ولت آمپر&nbsp; دارند ولی استفاده از سیستمهای با توان ۲۰۰۰ ولت آمپر در شبکه های ۱۶۶ کاناله توصیه می شود.</span></p> text/html 2017-04-19T06:16:11+01:00 tabriz-ups.mihanblog.com یو پی اس یوپی اس یو پی اس قابل حمل http://tabriz-ups.mihanblog.com/post/119 <h3 style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: 1; vertical-align: baseline; color: rgb(24, 24, 24); text-align: justify; font-family: IRANSans, &quot;Times New Roman&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif !important;"><a href="http://upsonline.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; outline: 0px; transition: color 300ms, background-color 300ms, opacity 300ms;">یو پی اس</a>&nbsp;قابل حمل</h3><p style="margin: 0px 2px 4px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: medium; line-height: inherit; font-family: tahoma, tahoma, tahoma; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">یو پی اس</strong>&nbsp;های قابل حمل امروزه در بسیاری از موارد دارای مزیت کاربردی هستند. در نقاطی که نیروی انسانی و یا وسایل حمل لازم برای&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><a href="http://upsonline.ir/ups-battery/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; outline: 0px; transition: color 300ms, background-color 300ms, opacity 300ms;">باتری</a></strong>&nbsp;ها ی بزرگ وجود ندارد استفاده از چند&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">یو پی اس</strong>&nbsp;کوچکتر بجای یک یو پی اس بزرگ دارای مزیت حمل است.</p><p style="margin: 0px 2px 4px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: medium; line-height: inherit; font-family: tahoma, tahoma, tahoma; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;">بعلاوه قابلیت استفاده گردشی با یک یو پی اس استند بای یا کمکی باعث افزایش عمر یو پی اس ها می شود. لازمه اینکار استفاده از یو پی اسهای قابل حمل است.</p><p style="margin: 0px 2px 4px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: medium; line-height: inherit; font-family: tahoma, tahoma, tahoma; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;">بطور کلی وزن یو پی اس ها بستگی به مارک آن و طراحی آن و عمدتا باتری ها دارد ولی بطور کلی یو پی اس های زیر ۵۰۰۰ ولت آمپر دارای وزن کمتر از ۱۰ کیلو گرم هستند که توسط یک یا دو نفر نیروی کار قابل حمل و نقل تا فواصل نزدیک می باشند.</p><p style="margin: 0px 2px 4px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: medium; line-height: inherit; font-family: tahoma, tahoma, tahoma; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;">بهتر است از&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">یو پی اس</strong>&nbsp;های دارای دستک های حمل و نقل و یا محلهای خاص برای غلاب&nbsp; کردن فریم یو پی اس استفاده شود.</p><p style="margin: 0px 2px 4px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: medium; line-height: inherit; font-family: tahoma, tahoma, tahoma; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;">برای&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">یو پی اس های بزرگتر</strong>&nbsp;استفاده از سینی چرخدار خیلی توصیه میشود زیرا هم باعث&nbsp; می شود که یو پی اس بالاتر از سطح زمین قرار گیرد و جریان هوا&nbsp; باعث افزایش خنک کاری آن می شود و هم آب و رطوبت و گرد و غبار کمتر آنرا کثیف میکند. و در نهایت سینی چرخدار باعث راحتی حمل و نقل آن میشود.</p><h3 style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: 1; vertical-align: baseline; color: rgb(24, 24, 24); text-align: justify; font-family: IRANSans, &quot;Times New Roman&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif !important;"><br></h3><h3 style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: 1; vertical-align: baseline; color: rgb(24, 24, 24); text-align: justify; font-family: IRANSans, &quot;Times New Roman&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif !important;"><a href="http://upsonline.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; outline: 0px; transition: color 300ms, background-color 300ms, opacity 300ms;">یو پی اس</a>&nbsp;قابل حمل در ایران</h3><p style="margin: 0px 2px 4px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: medium; line-height: inherit; font-family: tahoma, tahoma, tahoma; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;">در ایران انواع یو پی اس های سبک دسته دار، غلاب دار و انواع سینی چرخدار برای ی پی اس های بزرگتر&nbsp; ساخته&nbsp; میشوند.&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">یو پی اس های یونر، یو پی اس زنجان، یو پی اس فاراتل</strong>&nbsp;و … طبق سفارش فریمهای با قابلیت حمل بهرت را ارائه میکنند.</p><p style="margin: 0px 2px 4px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: medium; line-height: inherit; font-family: tahoma, tahoma, tahoma; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;">در صورتی که استفاده از&nbsp;<a href="http://upsonline.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; outline: 0px; transition: color 300ms, background-color 300ms, opacity 300ms;">یو پی اس</a>&nbsp;بزرگ و سنگین مورد نظر باشد، بهتر است حتما از سینی&nbsp; ستفاده شود و خود یو پی اس در داخل محفظه مخصوص محبوس و نگهداری شود. محفظه نیز باید متخلخل و دارای امکان تهویه باشد.</p> text/html 2017-01-31T17:27:04+01:00 tabriz-ups.mihanblog.com یو پی اس یوپی اس twitter http://tabriz-ups.mihanblog.com/post/118 <p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"><a data-mce-="" data-cke-saved-href="https://twitter.com/upsco2017/" href="https://twitter.com/upsco2017/">https://twitter.com/upsco2017/</a><br><a data-mce-="" data-cke-saved-href="https://t.co/EYv3p7Mi7K" href="https://t.co/EYv3p7Mi7K">https://t.co/EYv3p7Mi7K</a><br><a data-mce-="" data-cke-saved-href="https://t.co/HxRDCVVxOR" href="https://t.co/HxRDCVVxOR">https://t.co/HxRDCVVxOR</a><br><a data-mce-="" data-cke-saved-href="https://t.co/owNDXpTYi2" href="https://t.co/owNDXpTYi2">https://t.co/owNDXpTYi2</a><br><a data-mce-="" data-cke-saved-href="https://t.co/s2TM3xTjjE" href="https://t.co/s2TM3xTjjE">https://t.co/s2TM3xTjjE</a><br><a data-mce-="" data-cke-saved-href="https://t.co/gPAxyS1Ztq" href="https://t.co/gPAxyS1Ztq">https://t.co/gPAxyS1Ztq</a><br><a data-mce-="" data-cke-saved-href="https://t.co/y6ZH3Cp6VJ" href="https://t.co/y6ZH3Cp6VJ">https://t.co/y6ZH3Cp6VJ</a><br><a data-mce-="" data-cke-saved-href="https://t.co/hLLhAIlMTc" href="https://t.co/hLLhAIlMTc">https://t.co/hLLhAIlMTc</a><br><a data-mce-="" data-cke-saved-href="https://t.co/cpFZg1deNc" href="https://t.co/cpFZg1deNc">https://t.co/cpFZg1deNc</a><br><a data-mce-="" data-cke-saved-href="https://t.co/ofHWHUyYIs" href="https://t.co/ofHWHUyYIs">https://t.co/ofHWHUyYIs</a><br><a data-mce-="" data-cke-saved-href="https://t.co/ofHWHUyYIs" href="https://t.co/ofHWHUyYIs">https://t.co/r22X9CIYzE</a><br><a data-mce-="" data-cke-saved-href="https://t.co/SLZLZsBvyQ" href="https://t.co/SLZLZsBvyQ">https://t.co/SLZLZsBvyQ</a><br><a data-mce-="" data-cke-saved-href="https://t.co/y4SuopnCom" href="https://t.co/y4SuopnCom">https://t.co/y4SuopnCom</a><br><a data-mce-="" data-cke-saved-href="https://t.co/d8YKZ8AkQ8" href="https://t.co/d8YKZ8AkQ8">https://t.co/d8YKZ8AkQ8</a><br><a data-mce-="" data-cke-saved-href="https://t.co/R1Kb9XeCrR" href="https://t.co/R1Kb9XeCrR">https://t.co/R1Kb9XeCrR</a><br><a data-mce-="" data-cke-saved-href="https://t.co/vGoJhKvSV" href="https://t.co/vGoJhKvSV">https://t.co/vGoJhKvSVj</a><br><a data-mce-="" data-cke-saved-href="https://t.co/5hDsCTnLtE" href="https://t.co/5hDsCTnLtE">https://t.co/5hDsCTnLtE</a><br><a data-mce-="" data-cke-saved-href="https://t.co/C8NZVtcN5Q" href="https://t.co/C8NZVtcN5Q">https://t.co/C8NZVtcN5Q</a><br><a data-mce-="" data-cke-saved-href="https://t.co/xvEZ6F9bdd8" href="https://t.co/xvEZ6F9bdd8">https://t.co/xvEZ6F9bdd8</a></p><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"><a data-mce-="" data-cke-saved-href="https://t.co/7T72uDgbi6" href="https://t.co/7T72uDgbi6">https://t.co/7T72uDgbi6</a><br><a data-mce-="" data-cke-saved-href="https://t.co/0GShm1qWa6" href="https://t.co/0GShm1qWa6">https://t.co/0GShm1qWa6</a><br><a data-mce-="" data-cke-saved-href="https://t.co/lUTSwSeOxp" href="https://t.co/lUTSwSeOxp">https://t.co/lUTSwSeOxp</a><br><a data-mce-="" data-cke-saved-href="https://t.co/WGXrJRm3qT" href="https://t.co/WGXrJRm3qT">https://t.co/WGXrJRm3qT</a><br><a data-mce-="" data-cke-saved-href="https://t.co/Fu83SeGIEi" href="https://t.co/Fu83SeGIEi">https://t.co/Fu83SeGIEi</a><br><a data-mce-="" data-cke-saved-href="https://t.co/KbwoTO3mfK" href="https://t.co/KbwoTO3mfK">https://t.co/KbwoTO3mfK</a><br><a data-mce-="" data-cke-saved-href="https://t.co/YTOUOkQisl" href="https://t.co/YTOUOkQisl">https://t.co/YTOUOkQisl</a><br><a data-mce-="" data-cke-saved-href="https://t.co/4tCxufT8Lz" href="https://t.co/4tCxufT8Lz">https://t.co/4tCxufT8Lz</a><br><a data-mce-="" data-cke-saved-href="https://t.co/GrtjuHZWYT" href="https://t.co/GrtjuHZWYT">https://t.co/GrtjuHZWYT</a><br><a data-mce-="" data-cke-saved-href="https://t.co/CecfZv07RY" href="https://t.co/CecfZv07RY">https://t.co/CecfZv07RY</a><br><a data-mce-="" data-cke-saved-href="https://t.co/H1wcc8S1Ic" href="https://t.co/H1wcc8S1Ic">https://t.co/H1wcc8S1Ic</a><br><a data-mce-="" data-cke-saved-href="https://t.co/sGfQ0d1wM5" href="https://t.co/sGfQ0d1wM5">https://t.co/sGfQ0d1wM5</a><br><a data-mce-="" data-cke-saved-href="https://t.co/rfJVcxAiGk" href="https://t.co/rfJVcxAiGk">https://t.co/rfJVcxAiGk</a></p> text/html 2017-01-31T17:26:35+01:00 tabriz-ups.mihanblog.com یو پی اس یوپی اس یو پی اس آبان http://tabriz-ups.mihanblog.com/post/117 <header class="entry-header" style="box-sizing: inherit; padding: 0px 0px 1em; margin-left: auto; margin-right: auto; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANL, Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 16px;"><h2 class="entry-title" style="box-sizing: inherit; clear: both; line-height: 1.4; margin: 0px 0px 0.25em; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 1.625rem;"><a href="http://upsco.ir/blog/%db%8c%d9%88-%d9%be%db%8c-%d8%a7%d8%b3-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86/" rel="bookmark" style="box-sizing: inherit; background-color: transparent; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration: none; box-shadow: rgb(255, 255, 255) 0px -1px 0px inset; transition: color 80ms ease-in, box-shadow 130ms ease-in-out, -webkit-box-shadow 130ms ease-in-out; margin-left: auto; margin-right: -2px;">یو پی اس آبان</a></h2></header><div class="entry-content" style="box-sizing: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANL, Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 16px;"><h2 style="box-sizing: inherit; clear: both; line-height: 1.4; margin: 0px 0px 0.75em; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 1.625rem; text-align: justify;"><span style="box-sizing: inherit;">شرکت یو پی اس آبان</span></h2><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1.5em; padding: 0px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: inherit; font-weight: 700;"><img class="alignleft wp-image-88 size-full" src="http://upsco.ir/blog/wp-content/uploads/2017/01/logo.png" alt="یو پی اس آبان" width="180" height="67" style="box-sizing: inherit; border-style: none; height: auto; max-width: 100%; display: inline; float: left; margin: 0px 1.5em 0px 0px;">یو پی اس آبان</span>&nbsp;نمایندگی انحصاری چندین برند معتبر&nbsp;<span style="box-sizing: inherit; font-weight: 700;">یو پی اس</span>&nbsp;دنیا بوده و توجه به خدمات پس از&nbsp; فروش مهمترین سیاست این شرکت پس از ارایه محصولات با کیفیت می باشد.</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1.5em; padding: 0px; text-align: justify;">ارائه خدمات پشتیبانی منحصر به فرد، وجود بخش اورژانس&nbsp;<a href="http://upsco.ir/ups" style="box-sizing: inherit; background-color: transparent; color: rgb(255, 0, 0); text-decoration: none; font-weight: 700; box-shadow: rgb(15, 15, 15) 0px -1px 0px inset; transition: color 80ms ease-in, box-shadow 130ms ease-in-out, -webkit-box-shadow 130ms ease-in-out;"><span style="box-sizing: inherit;">یو پی اس</span></a>&nbsp;و پوشش دادن&nbsp; انواع مشتریان دولتی و خصوصی با نیاز های متفاوت از جمله توانمندی های شركت یو پی اس آبان&nbsp;&nbsp;آبان می باشد.</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1.5em; padding: 0px; text-align: justify;">دارا بودن گواهینامه های بین المللی&nbsp;&nbsp;ISO 9001&nbsp;و&nbsp;ISO 10004&nbsp;درمدیریت کیفیت و مشتری مداری، ضامن آسودگی خاطر مصرف کنندگان است.</p><h3 style="box-sizing: inherit; clear: both; line-height: 1.4; margin: 0px 0px 0.75em; padding: 1.5em 0px 0px; font-size: 1.375rem; text-align: justify;">از جمله امکانات و خدمات آبان می توان موارد زیر را برشمرد:</h3><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1.5em; padding: 0px; text-align: justify;">۱- سرویس و پشتیبانی انواع دستگاه های یو پی اس داخلی و خارجی</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1.5em; padding: 0px; text-align: justify;">۲- نمایندگی انحصاری&nbsp;<a href="http://upsco.ir/ups" style="box-sizing: inherit; background-color: transparent; color: rgb(255, 0, 0); text-decoration: none; font-weight: 700; box-shadow: rgb(15, 15, 15) 0px -1px 0px inset; transition: color 80ms ease-in, box-shadow 130ms ease-in-out, -webkit-box-shadow 130ms ease-in-out;"><span style="box-sizing: inherit;">یو پی اس</span></a>&nbsp;های تک فاز&nbsp;&nbsp;و سه فاز برند جت پاور ‌</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1.5em; padding: 0px; text-align: justify;">۳-&nbsp;&nbsp;نمایندگی انحصاری&nbsp;<a href="http://upsco.ir/ups" style="box-sizing: inherit; background-color: transparent; color: rgb(255, 0, 0); text-decoration: none; font-weight: 700; box-shadow: rgb(15, 15, 15) 0px -1px 0px inset; transition: color 80ms ease-in, box-shadow 130ms ease-in-out, -webkit-box-shadow 130ms ease-in-out;"><span style="box-sizing: inherit;">یو پی اس</span></a>&nbsp;های سه فاز و صنعتی برند&nbsp;INTERBERG</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1.5em; padding: 0px; text-align: justify;">۴- نمایندگی رسمی&nbsp;<a href="http://upsco.ir/battery" style="box-sizing: inherit; background-color: transparent; color: rgb(255, 0, 0); text-decoration: none; font-weight: 700; box-shadow: rgb(15, 15, 15) 0px -1px 0px inset; transition: color 80ms ease-in, box-shadow 130ms ease-in-out, -webkit-box-shadow 130ms ease-in-out;"><span style="box-sizing: inherit;">باتری</span></a>&nbsp;های سیلد لید اسید (خشک) وNI-CD&nbsp;&nbsp;برندهای:JETPOWER&nbsp;و&nbsp;&nbsp;INTERBERG</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1.5em; padding: 0px; text-align: justify;">&nbsp;۵- نمایندگی رسمی توربین های بادی و تجهیزات خورشیدی</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1.5em; padding: 0px; text-align: justify;">۶-&nbsp;&nbsp;ارائه و کوپل دیزل ژنراتور، برندهای&nbsp;Volvo,Perkinsو&nbsp;Cummins&nbsp;تا توان ۲M.V.A</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1.5em; padding: 0px; text-align: justify;">ارایه گارانتی تا ۵ سال، نشانگر کیفیت محصولات یو پی اس آبان است.</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1.5em; padding: 0px; text-align: justify;">گفتنی است شرکت&nbsp;<span style="box-sizing: inherit; font-weight: 700;">یو پی اس آبان</span>&nbsp;در کلیه مراکز استان ها و در ۹۰ نقطه از کشور&nbsp; خدمات پس از فروش را به مشتریان گرامی ارائه می نماید.</p></div> text/html 2017-01-28T13:00:45+01:00 tabriz-ups.mihanblog.com یو پی اس یوپی اس تبدیل PSD به وردپرس (قالب وردپرس) http://tabriz-ups.mihanblog.com/post/116 <h1 style="font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;">تبدیل PSD به&nbsp;<a href="http://lemontheme.com/" data-mce-href="http://lemontheme.com/">وردپرس</a>&nbsp;(<a href="http://lemontheme.com/" data-mce-href="http://lemontheme.com/">قالب وردپرس</a>)</h1><p data-mce-style="text-align: justify;" style="font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px; text-align: justify;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">سیستم مدیریت محتوای&nbsp;<a href="http://lemontheme.com/" data-mce-href="http://lemontheme.com/">وردپرس</a>&nbsp;یکی از cms هایی است که از محبوبیت بالایی نزد کاربران برخوردار است. برخی از دلایل محبوبیت&nbsp;<a href="http://lemontheme.com/" data-mce-href="http://lemontheme.com/">وردپرس</a>, سادگی کار با آن, امکان توسعه سریع و … می باشد.</span></p><p data-mce-style="text-align: justify;" style="font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px; text-align: justify;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">همچنین یکی از ویژگی های برتر این cms وجود تعداد زیادی&nbsp;<a href="http://lemontheme.com/" data-mce-href="http://lemontheme.com/">قالب</a>&nbsp;رایگان و غیر رایگان برای آن می باشد. با وجود این همه&nbsp;<a href="http://lemontheme.com/" data-mce-href="http://lemontheme.com/">قالب</a>&nbsp;برای&nbsp;<a href="http://lemontheme.com/" data-mce-href="http://lemontheme.com/">وردپرس</a>&nbsp;اما باز هم در اکثر اوقات افراد و شرکت ها دوست دارند تا&nbsp;<span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);">قالبی اختصاصی</span>&nbsp;که مطابق با سلایق و نیاز های خود برای&nbsp;<a href="http://lemontheme.com/" data-mce-href="http://lemontheme.com/">وردپرس</a>&nbsp;داشته باشند.&nbsp;<a href="http://lemontheme.com/" data-mce-href="http://lemontheme.com/">قالب وردپرس</a></span></p><p data-mce-style="text-align: justify;" style="font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px; text-align: justify;"><img src="http://lemontheme.com/wp-content/uploads/color-option.jpg" alt="قالب وردپرس" width="600" height="375" data-mce-src="http://lemontheme.com/wp-content/uploads/color-option.jpg" style="border: 0px;"></p><p data-mce-style="text-align: justify;" style="font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px; text-align: justify;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">شما می توانید با استفاده از نرم افزار های طراحی رابط کاربری ای مثل فتوشاپ, رابط کاربری یا همان شکل ظاهری&nbsp;<a href="http://lemontheme.com/" data-mce-href="http://lemontheme.com/">قالب</a>&nbsp;را طراحی کنید و بعد طرح را با تمام جزئیاتش به صورت کامل و استاندارد کدنویسی کنید و در آخر طرح شما را به صورت یک&nbsp;<a href="http://lemontheme.com/" data-mce-href="http://lemontheme.com/">قالب وردپرس</a>&nbsp;کامل در اختیار شما قرار می دهیم. برخی از ویژگی های طرح های PSD که در تبدیل شدن به&nbsp;<a href="http://lemontheme.com/" data-mce-href="http://lemontheme.com/">قالب وردپرس</a>&nbsp;رعایت کنید :</span></p><ul style="font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;"><li data-mce-style="text-align: justify;" style="text-align: justify;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">کدنویسی بر اساس HTML5 و CSS3</span></li><li data-mce-style="text-align: justify;" style="text-align: justify;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">کدنویسی کاملا معتبر (Valid) بر اساس W3C</span></li><li data-mce-style="text-align: justify;" style="text-align: justify;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">سازگاری با تمامی مرورگرهای مدرن</span></li><li data-mce-style="text-align: justify;" style="text-align: justify;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">بهینه سازی تصاویر استفاده شده در&nbsp;</span><a href="http://lemontheme.com/" data-mce-href="http://lemontheme.com/" data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">قالب وردپرس</a></li><li data-mce-style="text-align: justify;" style="text-align: justify;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">سرعت بارگزاری بالای&nbsp;</span><a href="http://lemontheme.com/" data-mce-href="http://lemontheme.com/" data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">قالب وردپرس</a></li><li data-mce-style="text-align: justify;" style="text-align: justify;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">ایجاد&nbsp;<a href="http://lemontheme.com/" data-mce-href="http://lemontheme.com/">قالب وردپرس</a>&nbsp;به صورت کاملا واکنشگرا responsive</span></li><li data-mce-style="text-align: justify;" style="text-align: justify;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">کد نویسی با تمام جزئیات مطابق با طرح ارائه شده</span></li><li data-mce-style="text-align: justify;" style="text-align: justify;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">امکان ارائه نسخه HTML&nbsp;</span><a href="http://lemontheme.com/" data-mce-href="http://lemontheme.com/" data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">قالب وردپرس</a></li><li data-mce-style="text-align: justify;" style="text-align: justify;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">استفاده بهینه و اصولی از توابع&nbsp;<a href="http://lemontheme.com/" data-mce-href="http://lemontheme.com/">وردپرس</a></span></li><li data-mce-style="text-align: justify;" style="text-align: justify;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">ایجاد پنل مدیریت برای شخصی سازی بخش های مشخصی از&nbsp;</span><a href="http://lemontheme.com/" data-mce-href="http://lemontheme.com/" data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">قالب وردپرس</a></li><li data-mce-style="text-align: justify;" style="text-align: justify;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">ساخت ابزارک های اختصاصی</span></li><li data-mce-style="text-align: justify;" style="text-align: justify;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">ساخت کد های کوتاه (shortcodes) اختصاصی</span></li></ul> text/html 2017-01-27T14:39:02+01:00 tabriz-ups.mihanblog.com یو پی اس یوپی اس وردپرس چیست؟ http://tabriz-ups.mihanblog.com/post/113 <p data-mce-style="text-align: justify;" style="margin: 1.12em 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px; text-align: justify;"><span data-mce-style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">به زبان چیره دست تر&nbsp;<b><a href="http://lemontheme.com/" data-mce-href="http://lemontheme.com/">وردپرس</a></b>&nbsp;چیست؟</span></p><p data-mce-style="text-align: justify;" style="margin: 1.12em 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px; text-align: justify;"><span data-mce-style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">به طور کلی&nbsp;<b><a href="http://lemontheme.com/" data-mce-href="http://lemontheme.com/">وردپرس</a></b>&nbsp;یک نرم افزار تحت وب متن باز (open source) می باشد که در تقسیم ی سیستم های مدیریت درونمایه یا همان CMS ها که مخفف (Content Management System) می باشند، پیمان میگیرد. از آنجا که سیستم&nbsp;<b><a href="http://lemontheme.com/" data-mce-href="http://lemontheme.com/">وردپرس</a></b>&nbsp;رایگان است، هر کاربری می تواند فایل های مربوطه ی آن را دانلود کرده و مورد کاربرد پیمان دهد. البته بدیهی است که&nbsp;<b><a href="http://lemontheme.com/" data-mce-href="http://lemontheme.com/">وردپرس</a></b>&nbsp;بخشی از نیازهای کاربران را برآورده می کند اما برای شخصی سازی و برآورده تشکیل دیگر نیازها، به متخصصینی (<b><a href="http://lemontheme.com/" data-mce-href="http://lemontheme.com/">لیمون تم</a></b>) نیاز است که تغییرات لازم را ایجاد کرده و یا سایر امکانات و دست موزه باره احتیاج کاربران را فراهم نمایند.</span></p><p data-mce-style="text-align: justify;" style="margin: 1.12em 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px; text-align: justify;"><span data-mce-style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><img src="http://rokesh.ir/wp-content/uploads/2015/07/wordpress-logo.png" alt="قالب وردپرس" width="610" height="410" data-mce-src="http://rokesh.ir/wp-content/uploads/2015/07/wordpress-logo.png" style="border: 0px;"></span></p><p data-mce-style="text-align: justify;" style="margin: 1.12em 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px; text-align: justify;"><span data-mce-style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><b><a href="http://lemontheme.com/" data-mce-href="http://lemontheme.com/">قالب وردپرس</a></b></span></p><p data-mce-style="text-align: justify;" style="margin: 1.12em 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px; text-align: justify;"><span data-mce-style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><a href="http://lemontheme.com/" data-mce-href="http://lemontheme.com/">قالب وردپرس</a>&nbsp;یا همان WordPress Theme، کارهای مختلفی را سپریدن می دهد که واضح ترین و رایج ترین آن ها، تعیین آرایش قرار دریافت عناصر مختلف صفحات وب در کناره یکدیگر می باشد. البته کسانی که به صورت فنی با&nbsp;<b>وردپرس</b>&nbsp;آشنایی داشته باشند (<b><a href="http://lemontheme.com/" data-mce-href="http://lemontheme.com/">لیمون تم</a></b>)، می دانند که مسائل زیاد دیگری نیز وجود دارد که با به کارگیری آن ها می طاقت از قابلیت انعطاف پذیری مناسبی که در<b>وردپرس</b>&nbsp;هستی دارد، استفاده کرد.</span></p> text/html 2017-01-25T07:42:06+01:00 tabriz-ups.mihanblog.com یو پی اس یوپی اس قالب های لیمون تم http://tabriz-ups.mihanblog.com/post/112 <div class="matn" style="box-sizing: border-box; font-size: 13px; margin-top: 20px; color: #333333;"><h3 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; font-size: 24px; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px;" align="justify">لیمون تم با طراحی در موضوعات :</h3><h3 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; font-size: 24px; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px;" align="justify"><a style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: #555555; text-decoration: none;" href="http://lemontheme.com/product/%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3/">قالب خبری وردپرس</a></h3><h3 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; font-size: 24px; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px;" align="justify"><a style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: #555555; text-decoration: none;" href="http://lemontheme.com/product/%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-%D8%A2%D8%AF%D8%A7%DB%8C/">قالب شخصی وردپرس</a></h3><h3 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; font-size: 24px; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px;" align="justify"><a style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: #555555; text-decoration: none;" href="http://lemontheme.com/product/%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%DA%AF/">قالب شرکتی وردپرس</a></h3><h3 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; font-size: 24px; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px;" align="justify"><a style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: #555555; text-decoration: none;" href="http://lemontheme.com/product/%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3/">قالب خلاقانه وردپرس</a></h3><p style="box-sizing: border-box; font-size: 11px; margin: 0px 0px 10px; color: #555555; line-height: normal;" align="justify">توانسته اعتماد کاربران و متخصصین&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; font-size: 13px;">طراحی سایت</strong>&nbsp;را جلب نمایند به طوری که همم اکنون بیش از ۱۲۰۰ مشتری و متخصص طراح وب از&nbsp;<a style="box-sizing: border-box; font-size: 13px; background-color: transparent; color: #555555; text-decoration: none;" href="http://lemontheme.com/">پوسته وردپرس</a>&nbsp;ایرانی شرکت&nbsp; لیمون تم استفاده می نمایند.</p><p style="box-sizing: border-box; font-size: 11px; margin: 0px 0px 10px; color: #555555; line-height: normal;" align="justify">خرید&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; font-size: 13px;"><a class="auto-link" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: #555555; text-decoration: none;" title="قالب وردپرس" href="http://theme-wordpress.ir/" target="_blank">قالب وردپرس</a></strong>&nbsp;از شرکت لیمون تم بسیار راحت و سریع بوده و با پرداخت آنلاین مبلغ امکان دانلود&nbsp;<a style="box-sizing: border-box; font-size: 13px; background-color: transparent; color: #555555; text-decoration: none;" href="http://lemontheme.com/">قالب</a>&nbsp;برای کاربر محیا خواهد شد.&nbsp;<a style="box-sizing: border-box; font-size: 13px; background-color: transparent; color: #555555; text-decoration: none;" href="http://lemontheme.com/product/%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-%D8%A2%D8%AF%D8%A7%DB%8C/">قالب شخصی وردپرس</a>&nbsp;و<a style="box-sizing: border-box; font-size: 13px; background-color: transparent; color: #555555; text-decoration: none;" href="http://lemontheme.com/product/%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3/">قالب خبری وردپرس</a>&nbsp;از موضوعاتی است که لیمون تم به صورت تخصصی فعالیت داشته و موفق ترین&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; font-size: 13px;"><a class="auto-link" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: #555555; text-decoration: none;" title="قالب وردپرس" href="http://theme-wordpress.ir/" target="_blank">قالب وردپرس</a></strong>&nbsp;را در این زمینه به خریداران&nbsp;<a class="auto-link" style="box-sizing: border-box; font-size: 13px; background-color: transparent; color: #555555; text-decoration: none;" title="پوسته وردپرس" href="http://theme-wordpress.ir/" target="_blank">پوسته وردپرس</a>ارائه نموده. سه اصل ، مدیریت آسان&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; font-size: 13px;">قالب وردپرس</strong>&nbsp;، عدم پیچیدگی قالب وردپرس و اصالت قالب ایرانی&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; font-size: 13px;">وردپرس</strong>&nbsp;مهمترین اصول اولیه بوده اند که از روز اول&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; font-size: 13px;">لیمون تم</strong>در طراحی&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; font-size: 13px;">قالب وردپرس</strong>&nbsp;در نظر گرفته و رعایت نموده.</p><p style="box-sizing: border-box; font-size: 11px; margin: 0px 0px 10px; color: #555555; line-height: normal;" align="justify"><img class="aligncenter" style="box-sizing: border-box; font-size: 13px; vertical-align: middle; display: block; float: none; height: auto; margin: auto; max-width: 100%; text-align: center; width: auto;" src="http://lemontheme.com/wp-content/uploads/NetBargim_cover.jpg" alt="قالب وردپرس" width="590" height="300"></p><p style="box-sizing: border-box; font-size: 11px; margin: 0px 0px 10px; color: #555555; line-height: normal;" align="justify">خلاقیت را اساس کاری طراحی پوسته و قالب وردپرس در لیمون تم کردیم ، سعی کردیم با مطالعه و بررسی کامل موفقیت&nbsp;<a style="box-sizing: border-box; font-size: 13px; background-color: transparent; color: #555555; text-decoration: none;" href="http://lemontheme.com/">قالب</a>&nbsp;های خارجی&nbsp;<a style="box-sizing: border-box; font-size: 13px; background-color: transparent; color: #555555; text-decoration: none;" href="http://lemontheme.com/">وردپرس</a>&nbsp;را با بومی سازی و تلاش بیش از اندازه واحد فنی که شاید بیش از ۱۰۰ ها بارر قالب طراحی شده را تست و دیباگ مینمایند و ماهها زمان و یک تیم ۱۰۰ نفره در تولید و خلق قالب وردپرس زمان صرفف مینمایند تا همکاران و مشتریانمان که اغلب از شرکتهای متخصص و طراحان سایت میباشند از محصول خریداری شده راضی باشند و بتوانند مشتریان خود را نیز کاملا راضی کنند.</p></div> text/html 2017-01-15T12:01:40+01:00 tabriz-ups.mihanblog.com یو پی اس یوپی اس قالب وردپرس لیمون http://tabriz-ups.mihanblog.com/post/111 <p><span style="font-size: x-small;"><strong><a href="http://lemontheme.com/product/%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3/">قالب خبری وردپرس</a></strong></span></p><p><span style="font-size: x-small;"><strong> <a href="http://lemontheme.com/product/%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%A8/">قالب خبری سرخاب</a></strong></span></p><p><span style="font-size: x-small;"><strong> <a href="http://theme-wordpress.ir/downloads/%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D9%85">قالب تخفیف گروهی</a> </strong></span></p><p><span style="font-size: x-small;"><strong><a href="http://lemontheme.com/product/%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3/">قالب املاک وردپرس</a></strong></span></p><p><span style="font-size: x-small;"><strong> <a href="http://lemontheme.com/product/%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2/">قالب فارس نیوز</a></strong></span></p><p><span style="font-size: x-small;"><strong> <a href="http://lemontheme.com/">فروش قالب وردپرس</a></strong></span></p><p><span style="font-size: x-small;"><strong> <a href="http://lemontheme.com/product/%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3/">پوسته خبری وردپرس</a></strong></span></p> text/html 2017-01-14T10:06:41+01:00 tabriz-ups.mihanblog.com یو پی اس یوپی اس عملکرد باتری یو پی اس http://tabriz-ups.mihanblog.com/post/110 <h1 style="box-sizing: border-box; font-size: 24px; margin: 20px 0px 10px; font-family: IRANSans, Tahoma, monospace, sans-serif; font-weight: 400; line-height: 1.1; color: rgb(71, 71, 71); background-color: rgb(248, 248, 248);">عملکرد باتری یو پی اس</h1><div class="well" style="box-sizing: border-box; min-height: 20px; padding: 19px; margin-bottom: 20px; border: 1px solid rgb(237, 237, 237); border-radius: 0px; box-shadow: none; color: rgb(153, 153, 153); font-family: IRANSans, Tahoma, monospace, sans-serif; font-size: 14px;"><div class="pav-blog" style="box-sizing: border-box;"><div class="image" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 20px;"><img class="img-responsive" src="http://upsco.ir/image/cache/catalog/hra-833x400.png" title="عملکرد باتری یو پی اس" alt="عملکرد باتری یو پی اس" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto;"></div><div class="description clearfix" style="box-sizing: border-box;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">اغلب اوقات در ذکر ویژگی های هر منبع برق بدون وقفه ( دستگاه&nbsp;&nbsp;<a href="http://upsco.ir/ups" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(71, 71, 71); text-decoration: none;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(106, 102, 102);">یو پی اس</span></a>&nbsp;) با موردی مانند امکان تست&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;"></p></div><div class="blog-content clearfix" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 20px;"><div class="content-wrap clearfix" style="box-sizing: border-box;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">اغلب اوقات در ذکر ویژگی های هر منبع برق بدون وقفه ( دستگاه&nbsp;&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(106, 102, 102);"><a href="http://upsco.ir/ups" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(71, 71, 71); text-decoration: none;">یو پی اس</a></span>&nbsp;) با موردی مانند امکان تست خودکار یا Automatic Battery test&nbsp; مواجه میشویم . به این منظور توضیحی کوتاه به شرح زیر در این مظمون ارائه میکنیم .<br style="box-sizing: border-box;">تست اتوماتیک دستگاه&nbsp;&nbsp;<a href="http://upsco.ir/ups" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(71, 71, 71); text-decoration: none;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(106, 102, 102);">یو پی اس</span></a>&nbsp; در حقیقت به مفهوم یک تست پیشگیرانه با یک زنگ خطر برای آگاه کردن درمورد باتری هایی است که عمر مفید آنها در حال اتمام است یا به هر دلیلی خراب شده اند این عملکرد دستگاه<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(106, 102, 102);"><a href="http://upsco.ir/ups" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(71, 71, 71); text-decoration: none;">&nbsp;یو پی اس</a></span>&nbsp;در بازه های زملنی برنامه ریزی شده تحقق می یابد.<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">عملکرد مذکور در تست دستگاه&nbsp;<a href="http://upsco.ir/ups" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(71, 71, 71); text-decoration: none;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(106, 102, 102);">یو پی اس</span></a>&nbsp;راهکارهای متعددی به وقوع میپیوندد از جمله این راهکارها :<br style="box-sizing: border-box;">•&nbsp;&nbsp; توسط آپشن کار شده بر روی پنل جلویی سیستم&nbsp;<a href="http://upsco.ir/ups" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(71, 71, 71); text-decoration: none;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(106, 102, 102);">یو پی اس</span></a><br style="box-sizing: border-box;">•&nbsp;&nbsp; توسط نرم افزار مدیریتی دستگاه به نام NMS<br style="box-sizing: border-box;">•&nbsp;&nbsp; توسط کارت‌های مدیریت شبکه‌ برای نمونه&nbsp; SNMP Card<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">دستگاه&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(106, 102, 102);"><a href="http://upsco.ir/ups" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(71, 71, 71); text-decoration: none;">یو پی اس</a></span>&nbsp;در شرایط چک آپ در واقع شرایط خاموشی برق را شبیه سازی میکند و برق لازم را از طریق باتری تامین میکند . چنانچه به هر شرایطی باتری‌ها دستگاه با مشکلی مواجه شدند ٬ فورا دستگاه&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(106, 102, 102);"><a href="http://upsco.ir/ups" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(71, 71, 71); text-decoration: none;">یو پی‌ اس</a></span>&nbsp;بر روی برق سوییچ می‌کند تا برق مورد نیاز خود را از برق شهری تامین نماید . به هر حال دستگاه برق بدون وقفه&nbsp; ( دستگاه&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(106, 102, 102);"><a href="http://upsco.ir/ups" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(71, 71, 71); text-decoration: none;">یو پی اس</a></span>&nbsp;) وظیفه دارد حاصل عملکرد check upp را اطلاع دهد. هشدار دهی به صورت صوت , نمایش توسط آلارم های ال ای دی LEDD&nbsp; , مانیتور ال سی دی , نرم افزار از موارد راهکارهایی هستند که دستگاه یو پی اس توسط آن نتایج و شرایط بدست آمده پس از آزمایش باتری ها را اطلاع میدهد.<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">غالبا تمامی دستگاه&nbsp;<a href="http://upsco.ir/ups" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(71, 71, 71); text-decoration: none;">یو پی اس</a>&nbsp;با ۳ نوع آزمون باتری تقسیم بندی میشوند :<br style="box-sizing: border-box;">آزمن لحظه ای : در این شرایط دستگاه به مدت چند لحظه بین ۳ تا ۵ ثانیه در شرایط آزمون قرار میگیرد.<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">آزمون تا لحظه تمامی عمر مصرفی باتری : در این شرایط در حین زمانی که شارژ باتری در حال تمتم شدن است دستگاه&nbsp;&nbsp;<a href="http://upsco.ir/ups" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(71, 71, 71); text-decoration: none;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(106, 102, 102);">یو پی اس</span></a>&nbsp;به حالت آزمون میرود. بدون شک&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(106, 102, 102);"><a href="http://upsco.ir/ups" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(71, 71, 71); text-decoration: none;">یو پی اس</a></span>&nbsp;قبل از اتمام باتری به شرایط نرمال خود باز میگردد تا از خاموشی سیستم های مورد پشتیبانی جلوگیری کند. انجام این تست مانطور&nbsp; که باعث میشود تا از خاموشی دستگاه های مورد پشتیبانی جلوگیری شود به کاربر نیز نشان میدهد که در شرایط پیش آمده چه مدت زمان روشنایی را برای دستگاه ها فراهم خواهد نمود.<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">مورد سوم آزمودن برای مدت زمان مخصوص است : در این حالت هم , کاربر قبل از انجام شدن هرگونه آزمون&nbsp; مدت زمان بخصوصی را تعیین میکند و&nbsp;<a href="http://upsco.ir/ups" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(71, 71, 71); text-decoration: none;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(106, 102, 102);">یو پی اس</span></a>&nbsp;بررسی میکند که آیا توانایی روشنایی و برقدهی در این مدت زمان را دارد یا نه.<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">همچنین توسط پیاده سازی تنظیماتی بر روی دستگاه&nbsp;&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(106, 102, 102);"><a href="http://upsco.ir/ups" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(71, 71, 71); text-decoration: none;">یو پی اس</a></span>&nbsp;و یا از طریق نرم افزار مربوطه میتوان مدت تایم به وقوع پیوستن آزمون را بصورت روزانه، هفتگی، ماهیانه و یا در زمان و تاریخ خاصی زمانبندی نمود (Test Schedule) تا این عملیات به طور خودکار تست و گزارش شود.<br style="box-sizing: border-box;"></p><div><br></div></div></div></div></div> text/html 2017-01-10T11:20:28+01:00 tabriz-ups.mihanblog.com یو پی اس یوپی اس قالب وردپرس http://tabriz-ups.mihanblog.com/post/109 <p class="MsoNormal" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL" align="center"><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; &nbsp;mso-no-proof: yes;" dir="LTR"><img src="http://lemontheme.com/wp-content/uploads/lemontheme-logo.png" alt="فالب وردپرس" width="130" height="67"><br><!--[endif]--></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL">&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; &nbsp;mso-bidi-language: FA;" lang="FA">لیمون تم اولین و حرفه ای ترین کمپانی طراحی و تولید <a href="http://lemontheme.com/">قالب وردپرس</a> به صورت کاملا اختصاصی و فارسی در ایران میباشد.</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; &nbsp;mso-bidi-language: FA;" lang="FA">طی سالها تجربه در زمینه <a href="http://webim.ir/">طراحی سایت</a> های مختلف و مشاهده هزاران گرافیک وب <a href="http://webim.ir/">سایت</a> های مختلف ایرانی و تست و تجربه کاری با،&nbsp; بیش از 100 <a href="http://lemontheme.com/">قالب وردپرس</a> خارجی و برتر دنیا و مواجهه و درگیری با مشکلات مختلف قالب های خارجی <a href="http://lemontheme.com/">وردپرس</a> که اکثر طراحان سایت و <a href="http://lemontheme.com/">وردپرس</a> کاران با آنها دست و پنجه نرم کردند و اکثرا با مشتریان خود به مشکل میخورند همچون پیچیدگی ها <a href="http://lemontheme.com/">قالب</a> های خارجی وردپرس ، مشکلات در حین بروز رسانی <a href="http://lemontheme.com/">پوسته وردپرس</a>، باگ های امنیتی فراوان که اکثر کاربرانی که با قالب های نال <a href="http://lemontheme.com/">وردپرس</a> کارمیکنند مواجه هستند ، عدم دریافت پشتیبانی خوب به دلیل عدم دسترسی به شرکت طراح <a href="http://lemontheme.com/">قالب</a> و از همه مهمتر انگلیسی بودن قالب مشکلات فراوانی را برای وردپرس کاران و طراحان سایت با وردپرس ایجاد کرده بود، به همین خاطر گروه لیمون تم بر آن شدند با تشکیل یک مجموعه تخصصی طراحان گرافیک و برنامه نویس وردپرس در زیر مجموعه شرکت لیمون تم و با نام تجاری لیمون تم اقدام به طراحی <a href="http://lemontheme.com/">قالب وردپرس</a> ایرانی بر مبنای سلایق ایرانی ، خواسته ها و نیاز ها ایرانی نمایند. </span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL" align="center"><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; &nbsp;mso-no-proof: yes;" dir="LTR"><img src="http://lemontheme.com/wp-content/uploads/Sorkhab_cover.jpg" alt="قالب وردپرس" width="590" height="300"><br><!--[endif]--></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; &nbsp;mso-bidi-language: FA;" lang="FA">لیمون تم این اطمینان را به کاربران ایرانی و فارسی زبان در خرید <a href="http://lemontheme.com/">قالب وردپرس</a> میدهد که میتوانند بدون نگرانی و دغدغه قالب های ترجمه شده خارجی از پوسته وردپرس طراحی شده توسط متخصصین ایرانی لیمون تم استفاده نمایند. لیمون تم با طراحی <a href="http://lemontheme.com/">قالب وردپرس</a> در موضوعات : قالب خبری وردپرس ، قالب شخصی وردپرس ، قالب شرکتی وردپرس ، قالب خلاقانه وردپرس توانسته اعتماد کاربران و متخصصین <a href="http://lemontheme.com/">طراحی سایت</a> را جلب نمایند به طوری که هم اکنون بیش از ۱۲۰۰ مشتری و متخصص طراح وب از <a href="http://lemontheme.com/">پوسته وردپرس</a> ایرانی شرکت لیمون تم استفاده می نمایند. خرید <a href="http://lemontheme.com/">قالب وردپرس</a> از شرکت لیمون تم بسیار راحت و سریع بوده و با پرداخت آنلاین مبلغ امکان دانلود <a href="http://lemontheme.com/">قالب</a> برای کاربر محیا خواهد شد. قالب شخصی وردپرس و قالب خبری وردپرس از موضوعاتی است که لیمون تم به صورت تخصصی فعالیت داشته و موفق ترین قالب وردپرس را در این زمینه به خریداران پوسته وردپرس ارائه نموده. سه اصل ، مدیریت آسان <a href="http://lemontheme.com/">قالب وردپرس</a> ، عدم پیچیدگی قالب وردپرس و اصالت قالب ایرانی وردپرس مهمترین اصول اولیه بوده اند که از روز اول لیمون تم در طراحی <a href="http://lemontheme.com/">قالب وردپرس</a> در نظر گرفته و رعایت نموده.</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; &nbsp;mso-bidi-language: FA;" dir="LTR">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL" align="center"><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; &nbsp;mso-no-proof: yes;" dir="LTR"><img src="http://lemontheme.com/wp-content/uploads/NetBargim_cover.jpg" alt="قالب وردپرس" width="590" height="300"><br><!--[endif]--></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; &nbsp;mso-bidi-language: FA;" lang="FA">خلاقیت را اساس کاری طراحی پوسته و قالب وردپرس در لیمون تم کردیم ، سعی کردیم با مطالعه و بررسی کامل موفقیت <a href="http://lemontheme.com/">قالب</a> های خارجی <a href="http://lemontheme.com/">وردپرس</a> را با بومی سازی و تلاش بیش از اندازه واحد فنی که شاید بیش از 100 ها بار قالب طراحی شده را تست و دیباگ مینمایند و ماهها زمان و یک تیم 10 نفره در تولید و خلق قالب وردپرس زمان صرف مینمایند تا همکاران و مشتریانمان که اغلب از شرکتهای متخصص و طراحان سایت میباشند از محصول خریداری شده راضی باشند و بتوانند مشتریان خود را نیز کاملا راضی کنند.</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL">&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL">&nbsp;</p><h2 class="MsoNormal" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;" dir="RTL"><a href="http://lemontheme.com/">قالب وردپرس</a>&nbsp;</h2><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;"><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">&nbsp;</span></p> text/html 2017-01-03T10:38:10+01:00 tabriz-ups.mihanblog.com یو پی اس یوپی اس یو پی اس ایمن توان http://tabriz-ups.mihanblog.com/post/108 <h1 style="box-sizing: border-box; font-size: 24px; margin: 20px 0px 10px; font-family: IRANSans, Tahoma, monospace, sans-serif; font-weight: 400; line-height: 1.1; color: rgb(71, 71, 71); background-color: rgb(248, 248, 248);">یو پی اس ایمن توان</h1><div class="well" style="box-sizing: border-box; min-height: 20px; padding: 19px; margin-bottom: 20px; border: 1px solid rgb(237, 237, 237); border-radius: 0px; box-shadow: none; color: rgb(153, 153, 153); font-family: IRANSans, Tahoma, monospace, sans-serif; font-size: 14px;"><div class="pav-blog" style="box-sizing: border-box;"><div class="image" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 20px;"><img class="img-responsive" src="http://upsco.ir/image/cache/catalog/imentavanlogo-833x400.jpg" title="یو پی اس ایمن توان" alt="یو پی اس ایمن توان" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto;"></div><div class="description clearfix" style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(106, 102, 102);"><a href="http://upsco.ir/ups" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(71, 71, 71); text-decoration: none;">یو پی اس</a>&nbsp;</span>ایمن توان، تولید و عرضه کننده و نصب انواع&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(106, 102, 102);"><a href="http://upsco.ir/ups" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(71, 71, 71); text-decoration: none;">یو پی اس</a></span>&nbsp;(<a href="http://upsco.ir/ups" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(71, 71, 71); text-decoration: none;">UPS</a>) و استابلایزرهای تپ چنجر میکرو کنترولر در رنجهای 2KVA الی 12KVA ، استابلایزرهای سروو موتور...</div><div class="blog-content clearfix" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 20px;"><div class="content-wrap clearfix" style="box-sizing: border-box;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(106, 102, 102);"><a href="http://upsco.ir/ups" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(71, 71, 71); text-decoration: none;">یو پی اس</a></span>&nbsp;ایمن توان، تولید و عرضه کننده و نصب انواع&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(106, 102, 102);"><a href="http://upsco.ir/ups" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(71, 71, 71); text-decoration: none;">یو پی اس</a></span>&nbsp;(<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(106, 102, 102);"><a href="http://upsco.ir/ups" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(71, 71, 71); text-decoration: none;">UPS</a></span>) و استابلایزرهای تپ چنجر میکرو کنترولر در رنجهای 2KVA الی 12KVA ، استابلایزرهای سروو موتوردر رنجهای مختلف، انواع باتریهای سیلد لید اسید در ابعاد و ظرفیت های گوناگون بوده و دارای استاندارد کیفیت مدیریت 2008– ISO 9001 است و محصولات این شرکت&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(106, 102, 102);"><a href="http://upsco.ir/ups" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(71, 71, 71); text-decoration: none;">یو پی اس</a>&nbsp;</span>دارای تائیدیه کیفیت محصول از شرکت2 RIQSمی باشد، گفتنی است تمامی محصولات دارای استانداردهای CE اروپا می باشد. همچنین این شرکت&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(106, 102, 102);"><a href="http://upsco.ir/ups" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(71, 71, 71); text-decoration: none;">یو پی اس</a></span>&nbsp;های Line InterActive و Online Double Conversion را از کشورهای دیگر وارد می نماید.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">از جمله خدمات&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(106, 102, 102);"><a href="http://upsco.ir/ups" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(71, 71, 71); text-decoration: none;">یو پی اس</a></span>&nbsp;ایمن توان : چکاپ، ارزیابی و بررسی سیستم های یوی پی اس، بازدید از محل و برآورد نیاز ارائه کلیه خدمات مرتبط با&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(106, 102, 102);"><a href="http://upsco.ir/ups" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(71, 71, 71); text-decoration: none;">یو پی اس</a>&nbsp;</span>می باشد. یکسال گارانتی برای<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(106, 102, 102);"><a href="http://upsco.ir/ups" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(71, 71, 71); text-decoration: none;">یو پی اس</a></span>&nbsp;ها و باتری های&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(106, 102, 102);"><a href="http://upsco.ir/ups" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(71, 71, 71); text-decoration: none;">یو پی اس</a></span>&nbsp;و 18ماه گارانتی برای استابلایزرها در نظر گرفته شده است. همچنین ارایه خدمات پس از فروش برای تمامی محصولات به مدت 10سال توسط ایمن توان تضمین گردیده است.</p></div></div></div></div> text/html 2016-12-26T10:56:44+01:00 tabriz-ups.mihanblog.com یو پی اس یوپی اس یو پی اس تکام http://tabriz-ups.mihanblog.com/post/107 <h1 style="box-sizing: border-box; font-size: 24px; margin: 20px 0px 10px; font-family: IRANSans, Tahoma, monospace, sans-serif; font-weight: 400; line-height: 1.1; color: rgb(71, 71, 71); background-color: rgb(248, 248, 248);">یو پی اس تکام</h1><div class="well" style="box-sizing: border-box; min-height: 20px; padding: 19px; margin-bottom: 20px; border: 1px solid rgb(237, 237, 237); border-radius: 0px; box-shadow: none; color: rgb(153, 153, 153); font-family: IRANSans, Tahoma, monospace, sans-serif; font-size: 14px;"><div class="pav-blog" style="box-sizing: border-box;"><div class="image" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 20px;"><img class="img-responsive" src="http://upsco.ir/image/cache/catalog/takamlogo-833x400.jpg" title="یو پی اس تکام" alt="یو پی اس تکام" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto;"></div><div class="description clearfix" style="box-sizing: border-box;">شرکت&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(106, 102, 102);"><a href="http://upsco.ir/ups" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(71, 71, 71); text-decoration: none;">یو پی اس</a></span>&nbsp;تکام با تعهد به ارایه آخرین تکنولوژی روز با بالاترین کیفیت، در اوان تاسیس تولید تجهیزات پاور شامل منابع تغذیه و شارژر را در برنامه&nbsp; فعالیت خود قرار داد و...</div><div class="blog-content clearfix" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 20px;"><div class="content-wrap clearfix" style="box-sizing: border-box;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">شرکت&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(106, 102, 102);"><a href="http://upsco.ir/ups" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(71, 71, 71); text-decoration: none;">یو پی اس</a>&nbsp;</span>تکام با تعهد به ارایه آخرین تکنولوژی روز با بالاترین کیفیت، در اوان تاسیس تولید تجهیزات پاور شامل منابع تغذیه و شارژر را در برنامه فعالیت خود قرار داد و نخستین تولیدات شرکت در صنایع نظامی مورد استفاده قرار گرفت.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(106, 102, 102);"><a href="http://upsco.ir/ups" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(71, 71, 71); text-decoration: none;">یو پی اس</a>&nbsp;</span>تکام با بیش از دو دهه فعالیت، طراح و تولید کننده سیستم های&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(106, 102, 102);"><a href="http://upsco.ir/ups" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(71, 71, 71); text-decoration: none;">یو پی اس</a></span>&nbsp;اداری و صنعتی ، مبدل های AC به DC اینورتر، شارژرهای صنعتی و رکتیفایرهای قدرت و استابیلایزر با استفاده از جدیدترین فنآوری روز می برد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(106, 102, 102);"><a href="http://upsco.ir/ups" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(71, 71, 71); text-decoration: none;">یو پی اس</a></span>&nbsp;تکام با یاری کادری مجرب و با استفاده از بهترین قطعات در تولید محصولات رضایت مشتریان گرامی را کسب کرده است. تیم پشتیبانی تکام با بیش ازچند دهه سابقه درخشان متشکل از پرسنل فنی دوره دیده و با تجربه در زمینه&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(106, 102, 102);"><a href="http://upsco.ir/ups" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(71, 71, 71); text-decoration: none;">یو پی اس</a></span>&nbsp;و الکترونیک قدرت به مشتریان گرامی خدمات ارایه می دهند.&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(106, 102, 102);"><a href="http://upsco.ir/ups" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(71, 71, 71); text-decoration: none;">یو پی اس</a></span>&nbsp;تکام با توجه به نتایج بازار سنجی،&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(106, 102, 102);"><a href="http://upsco.ir/ups" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(71, 71, 71); text-decoration: none;">یو پی اس</a></span>&nbsp;(لاین اینتراکتیو، آنلاین با ترانس، آنلاین بدون ترانس،&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(106, 102, 102);"><a href="http://upsco.ir/ups" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(71, 71, 71); text-decoration: none;">یو پی اس</a></span>&nbsp;کوچک)</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">شارژر (سوئیچینگ مود، سوئیچینگ یکسو کننده، تریستور مود، تریستور یکسو کننده)</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">استابیلایزر (استابیلایزر AVR، رله ای پیوسته، رله ای مرحله ای، سروو موتور)</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">اینورتر(آفلاین، آنلاین، آنلاین + بایپس)</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">باتری&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(106, 102, 102);"><a href="http://upsco.ir/ups" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(71, 71, 71); text-decoration: none;">یو پی اس</a></span>&nbsp;( سیلد لید اسید – دسترسی از جلو،Valve Regulated Battery، سیلد لید اسید، را طراحی و عرضه می نماید.</p></div></div></div></div> text/html 2016-12-25T12:35:43+01:00 tabriz-ups.mihanblog.com یو پی اس یوپی اس یو پی اس پرسو الکترونیک http://tabriz-ups.mihanblog.com/post/106 <h1 style="box-sizing: border-box; font-size: 24px; margin: 20px 0px 10px; font-family: IRANSans, Tahoma, monospace, sans-serif; font-weight: 400; line-height: 1.1; color: rgb(71, 71, 71); background-color: rgb(248, 248, 248);">یو پی اس پرسو الکترونیک</h1><div class="well" style="box-sizing: border-box; min-height: 20px; padding: 19px; margin-bottom: 20px; border: 1px solid rgb(237, 237, 237); border-radius: 0px; box-shadow: none; color: rgb(153, 153, 153); font-family: IRANSans, Tahoma, monospace, sans-serif; font-size: 14px;"><div class="pav-blog" style="box-sizing: border-box;"><div class="image" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 20px;"><img class="img-responsive" src="http://upsco.ir/image/cache/catalog/porsoelctericlogo-833x400.jpg" title="یو پی اس پرسو الکترونیک " alt="یو پی اس پرسو الکترونیک " style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto;"></div><div class="description clearfix" style="box-sizing: border-box;">صنایع&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(106, 102, 102);"><a href="http://upsco.ir/ups" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(71, 71, 71); text-decoration: none;">یو پی اس</a></span>&nbsp;پرسو الکترونیک با بهرگیری از متخصصصان با درجات عالی علمی و تخصصی مرتبط و با سوابق تجربی بسیار زیاد، در تمامی سطوح&nbsp; کاربردی و اجرایی ...</div><div class="blog-content clearfix" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 20px;"><div class="content-wrap clearfix" style="box-sizing: border-box;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">صنایع&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(106, 102, 102);"><a href="http://upsco.ir/ups" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(71, 71, 71); text-decoration: none;">یو پی اس</a></span>&nbsp;پرسو الکترونیک با بهرگیری از متخصصصان با درجات عالی علمی و تخصصی مرتبط و با سوابق تجربی بسیار زیاد، در تمامی سطوح کاربردی و اجرایی ، از جدیدترین و پیشرفته ترین تکنولوژی های ساخت و طراحی دستگاه های الکترونیک استفاده می کند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">بطوری که تولیدات این شرکت قادر است در سطوح بالا با محصولات مشابه خارجی رقابت نماید. در این راستا از سال 1376 برای اولین بار در ایران، طراحی و ساخت انواع&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(106, 102, 102);"><a href="http://upsco.ir/ups" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(71, 71, 71); text-decoration: none;">یو پی اس</a></span>، اینورتر، شارژرهای پیشرفته میکروپروسسوری را با انتقال تکنولوژی از شرکت های POWER COM , ALLIS ELECTRIC تایوان و توسعه آن و لحاظ قرار دادن استانداردهای جهانی مطابق با نیازهای جامعه به اجرا در آورد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">در حال حاضر بالغ بر 35000 دستگاه از تولیدات این گروه صنعتی در سازمان ها و شرکت های مختلف در حال استفاده می باشد. محصولات پرسو صنعت در گروه های ذیل قرار می گیرند:&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(106, 102, 102);"><a href="http://upsco.ir/ups" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(71, 71, 71); text-decoration: none;">یو پی اس</a></span>&nbsp;های لاین اینتراکتیو، آنلاین، باتری&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(106, 102, 102);"><a href="http://upsco.ir/ups" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(71, 71, 71); text-decoration: none;">یو پی اس</a></span>، رکتیفایر، ماژول شارژر، رک شارژر، اینورتر، تابلو برق DC ، تابلو برق AC، کابینت باتری&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(106, 102, 102);"><a href="http://upsco.ir/ups" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(71, 71, 71); text-decoration: none;">یو پی اس</a></span>، نرم‌افزارهای مرتبط&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(106, 102, 102);"><a href="http://upsco.ir/ups" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(71, 71, 71); text-decoration: none;">یو پی اس</a></span>&nbsp;و محصولات سفارشی</p></div></div></div></div> text/html 2016-12-21T10:04:55+01:00 tabriz-ups.mihanblog.com یو پی اس یوپی اس یو پی اس آسترید http://tabriz-ups.mihanblog.com/post/105 <h1 style="box-sizing: border-box; font-size: 24px; margin: 20px 0px 10px; font-family: IRANSans, Tahoma, monospace, sans-serif; font-weight: 400; line-height: 1.1; color: rgb(71, 71, 71); background-color: rgb(248, 248, 248);">یو پی اس آسترید</h1><div class="well" style="box-sizing: border-box; min-height: 20px; padding: 19px; margin-bottom: 20px; border: 1px solid rgb(237, 237, 237); border-radius: 0px; box-shadow: none; color: rgb(153, 153, 153); font-family: IRANSans, Tahoma, monospace, sans-serif; font-size: 14px;"><div class="pav-blog" style="box-sizing: border-box;"><div class="image" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 20px;"><img class="img-responsive" src="http://upsco.ir/image/cache/catalog/astridlogo-833x400.jpg" title="یو پی اس آسترید " alt="یو پی اس آسترید " style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto;"></div><div class="description clearfix" style="box-sizing: border-box;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">چهار شرکت پیشگام ایتالیایی، کمپانی&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(106, 102, 102);"><a href="http://upsco.ir/ups" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(71, 71, 71); text-decoration: none;">&nbsp;یو پی اس</a></span>&nbsp;آسترید را در سال 1996 راه اندازی نمودند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><br style="box-sizing: border-box;"></p><div style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"></div></div><div class="blog-content clearfix" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 20px;"><div class="content-wrap clearfix" style="box-sizing: border-box;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify;">چهار شرکت پیشگام ایتالیایی، کمپانی&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(106, 102, 102);"><a href="http://upsco.ir/ups" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(71, 71, 71); text-decoration: none;">&nbsp;یو پی اس</a></span>&nbsp;آسترید را در سال 1996 راه اندازی نمودند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(106, 102, 102);"><a href="http://upsco.ir/ups" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(71, 71, 71); text-decoration: none;">&nbsp;یو پی اس</a>&nbsp;</span>آسترید &nbsp;در سایه مهارت &nbsp;و تخصص کارمندانش، منابع تغذیه بی‌وقفه از ۱۰ تا ۸۰۰kVA &nbsp;را با رعایت کلیه موازین استانداردها تولید می کند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify;">این شرکت بهترین راهکارها را با محدوده وسیعی از قطع کننده‌ها، شارژرهای باتری، مبدل ها،&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(106, 102, 102); text-align: start;"><a href="http://upsco.ir/ups" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(71, 71, 71); text-decoration: none;">&nbsp;یو پی اس</a></span>&nbsp;های صنعتی و تبدیل کننده‌های فرکانس به شرکت های قدرتمند مهندسی در دنیا ارایه می‌دهد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify;">دانش به روز تکنسین ها و کارمندان، تحقیق در فناوری های جدید محصولات تازه به شرکت این امکان را داده است تا به استانداردهای بالای کیفیت به موفقیت های مهم در سراسر جهان دست یابد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify;">با موفقیت روز افزون آسترید در ایتالیا، مدیران شرکت تصمیم گرفتند فعالیت خود را به فراتر از مرزها بگسترانند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify;">در کل شرکت&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(106, 102, 102);"><a href="http://upsco.ir/ups" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(71, 71, 71); text-decoration: none;">&nbsp;یو پی اس</a></span>&nbsp;آسترید از سه بخش عمده : 1- منابع تغذیه بی‌وقفه، 2 - مهندسی، 3- انرژی‌های تجدید شونده تشکیل یافته است.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(106, 102, 102);"><a href="http://upsco.ir/ups" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(71, 71, 71); text-decoration: none;">&nbsp;یو پی اس</a>&nbsp;</span>آسترید، با آگاهی از اهمیت انرژی چه برای تولید کنندگان و چه مصرف کنندگان ، همیشه راهبردهای نوینی در عرصه منابع تغذیه بی‌ وقفه ایجاد کرده و محصولات&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(106, 102, 102);"><a href="http://upsco.ir/ups" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(71, 71, 71); text-decoration: none;">&nbsp;یو پی اس</a></span>&nbsp;را سازماندهی نموده است.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify;">از جمله ویژگی‌های&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(106, 102, 102);"><a href="http://upsco.ir/ups" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(71, 71, 71); text-decoration: none;">&nbsp;یو پی اس</a></span>یو پی اس آسترید می توان این موارد را نام برد:&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;">بازدهی بالا،جذب سینوسی،سایز متراکم، درجه اطمینان بالا، کنترل از راه دور فعالیت ها، حالت دیزلی قابل تنظیم، حالت آرام (walk-in) ، مدیریت سازگار با شبکه، دینامیک همسو، فناوری آنلاین دینامیکی/ حالت ECO، قابلیت چند زبانگی</p></div></div></div></div> text/html 2016-12-20T12:40:28+01:00 tabriz-ups.mihanblog.com یو پی اس یوپی اس باتری یو پی اس زوما http://tabriz-ups.mihanblog.com/post/104 <h1 style="box-sizing: border-box; font-size: 24px; margin: 20px 0px 10px; font-family: IRANSans, Tahoma, monospace, sans-serif; font-weight: 400; line-height: 1.1; color: rgb(71, 71, 71); background-color: rgb(248, 248, 248);">باتری یو پی اس زوما</h1><div class="well" style="box-sizing: border-box; min-height: 20px; padding: 19px; margin-bottom: 20px; border: 1px solid rgb(237, 237, 237); border-radius: 0px; box-shadow: none; color: rgb(153, 153, 153); font-family: IRANSans, Tahoma, monospace, sans-serif; font-size: 14px;"><div class="pav-blog" style="box-sizing: border-box;"><div class="image" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 20px;"><img class="img-responsive" src="http://upsco.ir/image/cache/catalog/zumalogo-833x400.jpg" title="باتری یو پی اس زوما" alt="باتری یو پی اس زوما" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto;"></div><div class="description clearfix" style="box-sizing: border-box;">باتری&nbsp;<a href="http://upsco.ir/ups" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(71, 71, 71); text-decoration: none;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(106, 102, 102);">یو پی اس</span></a>&nbsp;زوما (ZUMA) توسط شرکت بازتاب انرژی تولید و ارایه می گردد و ...</div><div class="blog-content clearfix" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 20px;"><div class="content-wrap clearfix" style="box-sizing: border-box;"><div style="box-sizing: border-box; text-align: justify;">باتری&nbsp;<a href="http://upsco.ir/ups" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(71, 71, 71); text-decoration: none; text-align: start;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(106, 102, 102);">یو پی اس</span></a>&nbsp;زوما (ZUMA) توسط شرکت بازتاب انرژی تولید و ارایه می گردد و دارای استانداردهای بین المللی CE و ISO-9001 می باشد.</div><div style="box-sizing: border-box; text-align: justify;">باتری یکی از قسمت های مختلف&nbsp;<a href="http://upsco.ir/ups" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(71, 71, 71); text-decoration: none; text-align: start;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(106, 102, 102);">یو پی اس</span></a>&nbsp;می باشد. اصلی ترین وظیفه&nbsp;<a href="http://upsco.ir/ups" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(71, 71, 71); text-decoration: none; text-align: start;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(106, 102, 102);">یو پی اس</span></a>&nbsp;این است که در هنگام قطعی برق بتواند برق مورد نیاز دستگاه های متصل را تأمین نماید و این کارکرد&nbsp;<a href="http://upsco.ir/ups" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(71, 71, 71); text-decoration: none; text-align: start;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(106, 102, 102);">یو پی اس</span></a>&nbsp;بر عهده باطری ها می باشد.</div><div style="box-sizing: border-box; text-align: justify;">تولید و تامین انواع باتری و تجهیزات&nbsp;<a href="http://upsco.ir/ups" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(71, 71, 71); text-decoration: none; text-align: start;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(106, 102, 102);">یو پی اس</span></a>&nbsp;جهت ارایه به واحدهای مختلف خدماتی و صنعتی کشور، در کنار ارایه مشاوره فنی، مهمترین هدف کاری بازتاب انرژی محسوب می گردد.</div><div style="box-sizing: border-box; text-align: justify;">بانک ها، شرکت های بیمه، صنایع نفت وگاز و پترشیمی، صنایع تولید کننده مصالح ساختمانی و بیمارستان ها مهمترین گروه مشتریان استفاده کننده از باتری های&nbsp;<a href="http://upsco.ir/ups" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(71, 71, 71); text-decoration: none; text-align: start;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(106, 102, 102);">یو پی اس</span></a>&nbsp;زوما می باشند.</div></div></div></div></div>